เว็บไซต์ https://www.wabrasives.com เป็นทรัพย์สินของ Winoa ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียน 30.811.008 ยูโร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ BP 3, 38570 Le Cheylas, France  ลงทะเบียนกับ Grenoble Trade and Companies Register ทะเบียนเลขที่ 061 500 864 การเข้าถึงไซต์และการใช้เนื้อหาภายในไซต์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ปรากฎด้านล่างนี้ ไซต์ได้รับการดำเนินการโดยตรงและแบบถาวรโดย OVH.

Sigmund ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาของไซต์ การออกแบบเว็บและความเป็นเอกภาพของเว็บไซต์

เนื้อหาภายไซต์ - การปฏิเสธการรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนไซต์นี้นำเสนอโดย Winoa โดยมีวัตถุัประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น Winoa ดำเนินความพยายามเพื่อปรับปรุงข้ัอมูลในไซต์อยู่เสมอ ความรับผิดชอบเพียงประการเดียวของ Winoa ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้่ที่เข้ามาในไซต์ คือ การใช้ไซต์ด้วยความระมัดระวัง แม้ Winoa จะดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฎในไซต์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและเฉพาะเจาะจง แต่ Winoa จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การละเว้นหรือผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่อาจนำผู้ใช้เข้าไปค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากการควบคุมของ Winoa  ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงให้การรับรองว่า จะใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยแบกรับความเสี่ยงเอง ไซต์ไม่ใช่ไซต์แบบอี-บิสสิเนส Consequently ข้อมูลที่รวมอยู่ในไซต์อาจไม่เข้าข่ายว่าแสดงแทนข้อเสนอขายหรือข้อเสนอซื้อ โดยผลิตภัณฑ์ กระบวนการและโปรแกรมต่างๆ ที่อธิบายไว้ในไซต์อาจไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ

ทรัพย์สินทางปัญญา

โครงสร้ืางทั่วๆ ไป เมื่อรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เสียง โน-ฮาว งานออกแบบ กราฟิก ฐานข้อมูล และคุณลักษณะทั่วๆ ไปอื่นๆ ทั้งหมด ที่ประกอบเป็นไซต์ ล้วนเป็นทรัพย์สินของ Winoa แต่เพียงผู้เดียว การแสดงแทนใดๆ และ/หรือการผลิตซ้ำไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกระบวนการใดๆ ถือเป็นข้อห้ามหากไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก Winoa และจะเข้าข่ายเรื่องการละเมิดซึ่งถือเป็นข้อห้ามตามมาตรฐานที่ L.335-2 et sqq. ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส (French Intellectual Property Code) เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์เป็นทรัพย์สินของ Winoa หรือบริษัทภายนอก การใช้ใดๆ และการผลิตซ้ำเครื่องหมายการค้า และ/หรือโลโก้เหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นข้อห้ามตามที่บัญญัติไว้ใน L.713-2 ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส (French Intellectual Property Code) โดยไม่ต้องมีการยอมรับอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก Winoa หรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นบริษัทภายนอก

ลิงค์ไปยังไซต์อื่น

ไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ของคู่ค้าของ Winoa โดยเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการนำเสนอภายใต้การยิน
ยอมที่แสดงออกอย่างชัดแจ้งจาก Winoa ก่อนล่วงหน้า การสร้างลิงค์ใดๆ ไปยังไซต์จะต้องได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก Winoa ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ Winoa ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงให้รับทราบ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายการปกป้องข้อมูลของฝรั่งเศส ลงวันที่ 6 มกราคม 1978  ได้มีการยื่นคำประกาศต่อ "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - หรือองค์กรดูแลด้านการปกป้องข้อมูลแห่งฝรั่งเศส) ว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากไซต์โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ได้รับแจ้งเป็นกรณีพิเศษว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราที่ 27 ของกฎหมายการปกป้องข้อมูล ลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ข้อมูลที่ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารผ่านทางแบบฟอร์มที่ปรากฎบนไซต์หรือด้วยการส่งอีเมลนั้นจำเป็นต้องได้รับการจัดการพร้อมคำร้องของผู้ใช้ และมีขึ้นเพื่อใช้โดย Winoa ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงบริหารจัดการ เชิงการค้า และ/หรือการจัดการด้านการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้มีขึ้นเพื่อ Winoa และคู่ค้าของบริษัท และจะไม่นำมาเผยแพร่ให้กับบริษัทภายนอก ทั้งนี้ Winoa ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อรับประกันถึงความปลอดภัยและความลับของแฟ้มส่วนบุคคลที่สร้างในลักษณะนี้  ผู้ใช้จะได้รับทราบว่า กลไกการควบคุมการเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตอาจถูกนำมาใช้ในระหว่างการเข้าชมไซต์  ระบบนี้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้สื่อสารตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง เพิกถอนและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเทคโนโลยีการติดตามผล ผู้ใช้จะได้รับทราบว่าตนเองมีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องด้วยการเขียนคำร้องถึง Winoa (BP 3, 38570 Le Cheylas, France) หรือส่งอีเมลถึง waeuro@wabrasives.com  อย่างไรก็ตาม Winoa ประสงค์ชี้แจงให้ผู้ใช้ทราบถึงแนวโน้มการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลในกรณีที่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไซต์จำเป็นต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายการปกป้องข้อมูล  การฝ่าฝืนกฎหมายที่ว่านี้อาจต้องถูกคว่ำบาตรทางกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นั้นต้องถูกริดรอนอำนาจในการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางมิชอบเมื่อเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นแล้ว และกล่าวโดยสรุปคือ ผู้นั้นห้ามทำการใดที่อาจก่อให้เกิดการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น

การดำเนินการด้านเทคนิค - ไม่มีการรับประกัน

ตามทฤษฎี ไซต์นี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุสุดวิสัย ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ความยุ่งยากที่เกิดจากการเิชื่อมต่อกับโครงสร้างของเครือข่ายโทรคมนาคมหรือปัญหาทางด้านเทคนิคโดยมีเหตุผลเพื่อทำการบำรุงรักษาหรือด้วยเหตุผลอื่น Winoa อาจพิจารณาระงับหรือยกเลิกการเข้าสู่ไซต์บางไซต์หรือทุกไซต์ได้  การเข้าสู่ไซต์อาจเกิดปัญหาขลุกขลักบางประการเมื่อจากเหตุผลในการปิดบำรุงรักษา และ/หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ Winoa เป็นผู้กำหนด อาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าจะในรูปแบบใด ผู้่เยี่ยมชมไซต์รับทราบว่า ตนเองมีทักษะและวิธีการที่จำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้ไซต์ และยังรับทราบว่า ตนเองได้ตรวจสอบการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของตนเองแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ไม่ติดไวรัส และพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

กระบวนการศาล

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและเนื้อหาของไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกฎหมายแห่งประเทศฝรั่งเศส โดยเนื้อหาที่อยู่ภายในไซต์จะได้รับการประเมินโดยกระบวนการศาลของฝรั่งเศสแต่เพียงแห่งเดียว ส่วนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ขัดแย้งกันจะไม่นำมาใช้ กล่าวคือกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจะนำมาปรับใช้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อยกเว้นในทุกกรณี

โปรดแจ้งให้ Winoa ทราบหากมีคำร้อง การละเว้น ข้อผิดพลาดหรือการแก้ไขใดๆ โดยส่งอีเมลถึงเว็บมาสเตอร์ของเราตามที่อยู่ต่อไปนี้: waeuro@wabrasives.com