การรับรองคุณภาพของงานบริหารครั้งนี้เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จจากกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของโรงงานและเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าของแผนกตรวจสอบภายในให้ความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
 
กล่าวโดยสรุปคือ มีบุคลากรรวม 10 คนที่ได้รับการฝึกอบรมตามขั้นตอน ISO โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต่างอุทิศเวลาและพลังงานเพื่อสร้างระบบการจัุดการคุณภาพระบบแรก
ทีมขายของ WA Kurgan ยังทุ่มเทให้กับการพัฒนาและการติดตามผลที่ได้จากกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ความท้าทายลำดับถัดไปสำหรับทีม WA Kurgan คือ การได้รับใบรับรอง ISO 14000 (ใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม) และใบรับรอง OHSAS 18000 ซึ่งเป็นใบรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 
 
ดาวน์โหลดใบรับรอง WA Kurgan