th

แบบฟอร์มของ WACost

1. คุณใช้กระบวนการขัดผิวโลหะแบบใด

2. คุณใช้เม็ดเหล็กประเภทใด

3. ปริมาณการใช้เม็ดเหล็กประจำปีของคุณ

4. ราคาเม็ดเหล็กที่คุณซื้อ

5. ชิ้นงานที่ผ่านการขัดผิวโลหะคิดเป็นจำนวนตันหรือปริมาณเท่าใดต่อปี

6. คุณประเมินความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับกระบวนการการขัดผิวโลหะของคุณเองอยู่ในระดับใด

การติดต่อสำหรับข้อมูล

ข้อมูลล่าสุด : 
ค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง>
ติดต่อเรา>