การใส่ใจด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่ง แวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของจริยธรรมองค์กรของเรา เรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเคารพสภาพแวดล้อม โดยก่อให้เกิดของเสียและส่งผลกระทบต่ออากาศน้ำและดินให้น้อยที่สุด

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตเราใช้เศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเราโดยการ คัดแยกและนำของเสียจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยการบริหารจัดการซัพพลายเชนที่รัดกุม โดยการอยู่ใกล้กับลูกค้าของเราให้มากที่สุด และโดยการนำเสนอบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าของเรา (เช่น Phenics )


นวัตกรรม: การรักษาสิ่งแวดล้อม

รูป แบบการใส่ใจด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของจริยธรรม องค์กร Winoa การใส่ใจในเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปรับปรุงที่มีการวางแผนอย่าง รอบคอบต่อเนื่องซึ่งมีการวัดผลอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการนี้จะสะท้อนให้เห็นในสองระดับ คือ โดยการลดผลกระทบของกิจกรรมการผลิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และโดยการวางแนวทางการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ สร้างสรรค์


การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

กิจกรรม หลักของ Winoa ซึ่งคือการผลิตเม็ดเหล็กเป็นกิจกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมจาก การใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากการรีไซเคิลเศษเหล็ก สำหรับส่วนที่เหลือ Winoa พยายามทุกวิถีทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและบำบัดของ เสียทั้งหมดก่อนการกำจัดทิ้ง


ตัวอย่างโรงงาน Le Cheylas

ใน ปี 2008 โรงงาน Le Cheylas ในประเทศฝรั่งเศสได้รับประโยชน์จากการลงทุนครั้งสำคัญด้านกำลังการผลิตและ ด้านความทันสมัย​​ซึ่งนำไปสู่​​ความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านการรักษาสิ่ง แวดล้อม:
 
  • พลังงาน: ผลประโยชน์ที่น่าพอใจเกิดขึ้นสม่ำเสมอเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าและก๊าซ
  • คุณภาพอากาศ: ประสิทธิผลของเครื่องจับฝุ่นเพิ่มขึ้น 4 เท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จึงนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของเสียอย่างชัดเจน
  • การ บำบัดน้ำ: โรงงานติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการลดปริมาณของน้ำที่ใช้  (ลดลงร้อยละ 50) เพื่อการลดอุณหภูมิของน้ำเสียและรับประกันคุณภาพของน้ำเสียว่าเป็นไปตาม มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด
  • การ รีไซเคิลของเสียจากอุตสาหกรรม: กากตะกอนจากถังตกตะกอนน้ำนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในเตาถลุงเหล็ก ผงฝุ่นจากงานเหล็กกล้าก็ได้รับการรีไซเคิลด้วยเช่นกัน


การส่งเสริมการแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยา

Winoa มอบประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศในการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเอง  


 
  • ความ ก้าวหน้าในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต: ต้องขอบคุณคุณภาพระดับพิเศษซึ่งมีความทนทานต่อภาวะการล้าและความเป็นไปได้ใน การนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งและลดปริมาณการใช้เม็ดเหล็กลงครึ่งหนึ่ง
  • ความ ก้าวหน้าผ่านการเปลี่ยนไปสู่การให้บริการแบบใหม่: ตัวอย่างเช่น Phenics เป็นวิธีการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำมาทดแทนการใช้เม็ดขัดผิวที่ไม่สามารถนำกลับมา ใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดจำนวนเม็ดเหล็กที่ใช้ได้มาก อีกทั้งการบำบัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมน้อยที่สุด
 

ขอแสดงความยินดี !Winoa France มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงผลงานในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทที่เน้นหนักเรื่องไฟฟ้า การบริหารจัดการผลงานในแง่พลังงานจึงเป็นหัวใจหลักของ Winoa มาโดยตลอด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กระบวนการ ISO 50 001 จึงเปิดตัวขึ้น บริษัทได้ใบรับรองดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมเพราะความพยายามของเรา ถือว่า Winoa เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ากลุ่มแรกในฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรอง