ปลอดอุบัติเหตุ!

ด้วยตระหนักว่าทีมงานคือความแข็งแกร่ง WINOA ซึ่งเป็นผู้นำของโลกด้านผลิตเม็ดเหล็กขัดผิวโลหะ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงด้านความปลอดภัยของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตลอดเวลาให้แก่พวกเขา


แนวทางซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องรับมาปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้:
 

1-วางแผน :

  • ระบุถึงอันตราย ประเมินความเสี่ยง และกำหนดข้อปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางกายภาพและภัยคุกคามสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
  • จัดทำระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทในการทำให้การเกิดอุบัติเหตุมีค่าเป็นศูนย์


2.นำไปใช้ :

  • สื่อสาร ฝึกอบรม และแจ้งพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้รับเหมาและผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง
  • ปรับปรุงสภาพการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องฝุ่นละอองและเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน
  • ส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยและให้ตรวจสอบว่าทุกคนในโรงงานรับพฤติกรรมดังกล่าวไปปฏิบัติ
  • ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและรวมไว้ในงานของการป้องกันความเสี่ยงและการสื่อสารกับพนักงาน
  • พัฒนาการตรวจสอบการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

3-ตรวจสอบผล :

  • ทบทวนเนื้อหาและผลการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของเราอย่างสม่ำเสมอ

4-พัฒนาปรับปรุง :

  • ใช้กระบวนการปรับปรุงอย่างถาวรและมีแบบแผนเพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการทำงานของเรา

ความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน
เป้าหมายของเราคือทุกคนจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดีทุกวัน


นโยบายกำหนดขึ้น ณ วันที่ 12/19/11

A. ZAPPIA
Health & Safety Committee
O. FISCHER
Health & Safety Manager
 
  D. VERDIER
Plant Manager