ในฐานะผู้นำโลกด้านเม็ดเหล็ก Winoa ตระหนักดีว่ากิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทจึงมีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด


ระบบบริหารจัดการที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานการวางแผน การเฝ้าดูแลตรวจสอบ และการวัดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และตั้งอยู่บนกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้:

1-วางแผน :

 • เข้าใจผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อการควบคุมและป้องกันมลพิษ
 • ทำให้การปฏิบัติงานกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั้งหมด


2-นำไปใช้ :

 • พัฒนา ใช้ และดูแลรักษาขบวนการผลิตและเครื่องสนับสนุนการผลิตของเราโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
 • เพิ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในทุกกระบวนการบริหารจัดการ เผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ได้มีส่วนร่วม
 • ใส่ใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับแหล่งผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ใช้การได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 • ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและการปล่อยน้ำเสีย
 • ลดมลพิษทางเสียงอันเนื่องมาจากกิจกรรมการทำงานของเรา
 • แยกประเภทและรีไซเคิลของเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ให้การสนับสนุนลูกค้าในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยการ: จัดหาวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดและสะดวกสบาย


3-ตรวจสอบผล :

 • ตรวจสอบและและประเมินการใช้ทรัพยากร การปล่อยมลพิษ ของเสีย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่มากกว่าปกติ

4-พัฒนาปรับปรุง :

 • พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • เริ่มต้นขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างอย่างถาวรและต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง